Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Bip - Strona główna

Dane

Ochrona danych osobowych

Urząd Miasta i Gminy

Rada Miasta i Gminy

Prawo lokalne

Podatki i opłaty lokalne

Centralny rejestr umów

Zamówienia publiczne

Finanse i Majątek Gminy

Petycje

Kontrole

Zatrudnianie pracowników

Oświadczenia majątkowe

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Ochrona Środowiska

Gospodarka Komunalna

Gospodarka nieruchomościami

Zagospodarowanie przestrzenne

Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wybory

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Urząd Miasta i Gminy » Nieodpłatna pomoc prawna
A A A

Urząd Miasta i Gminy: Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nr telefonu do zgłoszeń telefonicznych to: 76-72-43-400

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r. mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone w art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), zwanej dalej „ustawą”, będą mogli korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Pomoc ta będzie udzielana w poniedziałki i wtorki – od godz. 800 do godz.1200 oraz w środy, czwartki i piątki – od godz. 1100 do godz.15 00, w dwóch punktach tj.:

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pok. Nr 145 (Starostwo Powiatowe w Legnicy):
W punkcie tym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą:
• adwokat Iwona Sołhaj-Balonis – w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.;
• radca prawny Sandra Hazner – w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r.
Osoby te są obowiązane do udzielania takiej pomocy osobiście, a przypadku braku takiej możliwości – do zapewnienia zastępstwa w świadczeniu takiej pomocy.

1.1. Planowane dni i godziny dyżurów:
1. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r., tj. łącznie przez okres 6 miesięcy dyżury będą pełnione przez adwokata lub jego zastępcę;
2. w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r., tj. łącznie przez okres 6 miesięcy dyżury będą pełnione przez radcę prawnego lub jego zastępcę;
3. w każdy poniedziałek i wtorek miesiąca – dyżur będzie pełniony w godzinach: 800-1200, a w każdą środę, czwartek i piątek – dyżur będzie pełniony w godzinach: 1100-15 00 ;
4. dyżur w każdej z gmin powinien odbyć się co najmniej trzykrotnie w czasie trwania 6-miesięcznego okresu, o którym mowa odpowiednio w pkt 1 lub 2;
5. w dni ustawowo wolne od pracy dyżur nie będzie pełniony.

1.2. Preferowana specjalizacja dyżurów (dziedziny prawa):
1. Starostwo Powiatowe w Legnicy, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica – prawo rodzinne, cywilne, pracy;
2. Miasto Chojnów – „Dom Schrama”, ul. Rynek 20, 59-225 Chojnów – prawo rodzinne, spadkowe;
3. w przypadku pozostałych gmin – nie wskazano preferowanej specjalizacji dyżurów.

2. Punkt w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna i świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie mieszczący się w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pok. Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy)
Punkt prowadzić będzie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, Rozwój" z siedzibą przy ul. Batorego 8, 56-200 Góra. W punkcie tym zadania związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wykonywać będą osoby uprawnione do udzielania takiej pomocy na podstawie umów o współpracy zawartych z organizacją pozarządową.

3. Warunkiem otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej jest spełnianie wymogów określonych w art. 4 ustawy. Pomoc ta jest udzielana osobie fizycznej, zwanej „osobą uprawnioną”:
1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatel-skiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

4. Informacja o możliwości organizowania wizyt dla mieszkańców o różnych potrzebach.
1. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
2. Osobom, o których mowa w punkcie 4.1. może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
3. Osoby, o których mowa w punkcie 4.1., które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
2019ListaNPP.
(wprowadził: admin 2019-06-26 12:54:07)
rozmiar pliku: 363.6Kb
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

BIP archiwalny