Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Bip - Strona główna

Dane

Ochrona danych osobowych

Urząd Miasta i Gminy

Rada Miasta i Gminy

Prawo lokalne

Podatki i opłaty lokalne

Centralny rejestr umów

Zamówienia publiczne

Finanse i Majątek Gminy

Petycje

Kontrole

Zatrudnianie pracowników

Oświadczenia majątkowe

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Ochrona Środowiska

Gospodarka Komunalna

Gospodarka nieruchomościami

Zagospodarowanie przestrzenne

Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wybory

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Gospodarka Komunalna: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – system umożliwiający ewidencjonowanie działalności gospodarczej drogą elektroniczną, udostępniający jednocześnie informacje o przedsiębiorcach.Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.

Osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis do CEIDG:

1) za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG www.ceidg.gov.pl opatrzonym podpisem elektronicznym, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym. Do tego celu można skorzystać z podpisu elektronicznego z zakupionym certyfikatem kwalifikowanym lub nieodpłatnego profilu zaufanego ePUAP – poprzez zarejestrowanie się na stronie internetowej www.epuap.pl.
System teleinformatyczny CEIDG prześle wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku. Wpis zostanie dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku. Poza tym potwierdzeniem przedsiębiorca nie otrzyma żadnego dokumentu (zaświadczenia) potwierdzającego, że został zarejestrowany w CEIDG. Zaświadczenie o wpisie danej osoby fizycznej w zakresie jawnych danych będzie miało postać elektroniczną lub będzie wydrukiem ze strony internetowej GEIDG.

2) na formularzu CEIDG-1 w formie papierowej w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy osobiście albo wysłanym listem poleconym – własnoręczność podpisu musi być potwierdzona notarialnie. Organ gminy weryfikuje treść wniosku pod względem formalnym i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem przyjęcie wniosku, przekształca wniosek na formę elektroniczną, opatruje go podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania. Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

Nowy obowiązujący wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do Naczelnika Urzędu Skarbowego, oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Spełecznych, albo oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników. Wniosek o wpis do CEIDG stanowią wszystkie jego części jeżeli dotyczą danego przedsiębiorcy i są wypełnione (CEIDG-RD, MW, RB, SC, PN, POPR).

Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby, której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku.

Przed wypełnieniem wniosku CEIDG-1 należy zapoznać z jego zawartością oraz instrukcją wypełniania i przygotować niezbędne dane takie jak PESEL, NIP, adresy i rodzaje planowanej działalności gospodarczej.


 

- CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

- Instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG


Ważne formularze i informacje do pobrania:

Załączniki:
CEIDG-MW w1.8.9.

CEIDG-PN w1.8.9.
CEIDG-POPR w1.8.9.
CEIDG-RB w1.8.9.
CEIDG-RD w1.8.9.
CEIDG-SC w1.8.9.
CEIDG-ZS w1.8.9.

Klasyfikacja kodów PKD.
Klucze powiązań PKD 2004-2007.
Kody PKD zastrzezone.
Wyjaśnienia PKD 2007.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz

BIP archiwalny