Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Bip - Strona główna

Dane

Ochrona danych osobowych

Urząd Miasta i Gminy

Rada Miasta i Gminy

Prawo lokalne

Podatki i opłaty lokalne

Centralny rejestr umów

Zamówienia publiczne

Finanse i Majątek Gminy

Petycje

Kontrole

Zatrudnianie pracowników

Oświadczenia majątkowe

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Ochrona Środowiska

Gospodarka Komunalna

Gospodarka nieruchomościami

Zagospodarowanie przestrzenne

Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wybory

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Gospodarka Komunalna: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku!
Należy dokonać opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z możliwością jednorazowej wpłaty do dnia 31 stycznia lub z rozliczeniem na trzy raty płatne do 31 stycznia, 31 maja, 30 września w przypadku ważności zezwolenia przez cały 2020 rok.
– art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019r. poz. 2277).


 

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2019


Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej „organem zezwalającym”.
Zezwolenie wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy.

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:
- do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo
- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
- powyżej 18% zawartości alkoholu

Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:
- oznaczenie rodzaju zezwolenia
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres zamieszkania, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania
- numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), o ile przedsiębiorca taki nr posiada, oraz numer identyfikacji podatkowe (NIP)
- przedmiot działalności gospodarczej
- adres punktu sprzedaży
- adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
- pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
- decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015r. Poz. 594).

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 dni, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Opłata za jednorazowe zezwolenia wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

I. Opłatę za wydanie zezwolenia przedsiębiorca wnosi na rachunek gminy lub w kasie tutejszego Urzędu przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
- 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

Powyższa kwota opłaty dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.

II. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Opłatę przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
- 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

III. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w pkt. II wnoszą opłatę w wysokości określonej w pkt. I.

IV. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach:
do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Zezwolenie wygasa w przypadku:
- likwidacji punktu sprzedaży
- upływu terminu ważności zezwolenia
- zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży
- zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej
- niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub nie dokonania opłat w ustawowych terminach.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tego obowiązku w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty. Jej wysokość to 30% rocznej „podstawowej ” opłaty za korzystanie z zezwoleń.

Jeśli przedsiębiorca nie opłaci rat w ustawowej wysokości do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym każdorazowo kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% całej należnej opłaty za dany rok kalendarzowy.

W przypadku wygaszenia zezwolenia przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po sześciu miesiącach od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.


 

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

drukuj pobierz pdf    

wstecz

BIP archiwalny